เมนูหลัก
  - หน้าแรก
  - ประวัติโรงเรียน
  - ปรัชญา / วิสัยทัศน
  - คลังรูปภาพ
  - ติดต่อเรา
  School Vision ( วิสัยทัศน์ )
      Kasintorn St. Peter School, as a dedicated institution, has the
responsibility to foster student’s wisdom, virtues, morality and
academic excellence simultaneously, worshiping the nation, religion, and monarchy. Motivate students to cherish Thai nationalism,
have a good understanding of health and sanitation, public mindedness,
while continuously advancing in educational technology and language
instruction in order to achieve an  international standard of sustainability.
      โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์เป็นสถาบันหลักในการสร้างทุนปัญญา 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่วิชาการ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์   รักษาความเป็นไทย  มีสุขพลานามัยที่ดี  มีใจอาสา  ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและภาษา   พัฒนาอย่างยั่งยืน
School Philosophy (ปรัชญาทางการศึกษา)
       Successful and productive persons are those who engage in life-long
learning with continuous self-development, who are imbued with morality
and ethics. To be of good health and sanitation, and have the ability to
cope with societal changes worldwide.
ผู้ประสบความสำเร็จ คือ ผู้มีใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขพลานามัยสมบูรณ์  ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
School Motto (คติพจน์โรงเรียน)
      Be well-rounded with high virtue, excellent in technological
application, responsible and self-disciplined,  committed to fluently learning
languages and encourage healthy development through sport activities.
“รอบรู้คู่คุณธรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี รู้หน้าที่มีระเบียบวินัย 
ใส่ใจความสามารถด้านภาษา   นำกีฬาสู่พลานามัย”
School Uniqueness (เอกลักษณ์ของโรงเรียน)
      Kasintorn St. Peter School is advanced in technology, excellent in
foreign languages, and progressing toward sustainability.
“ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ดีเด่นเน้นภาษา พัฒนาอย่างยั่งยืน”
School identity (อัตลักษณ์ของโรงเรียน)
      Students are capable in multiple language communication, advanced in
academic excellence, and committed to life-long continual development in ICT.
“สื่อสารหลายภาษา วิชาการก้าวไกล ใส่ใจ ICT”
School Color (สีประจำโรงเรียน)
Pink – White 
ชมพู – ขาว
ประมวลภาพกิจกรรม