โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 110 ม.6 ถนนกาญจนาภิเษก 11110
webmaster@kasintorn.ac.th
02-925-3681-4

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์พัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ ซึ่งเกิดจากนักเรียนได้รับประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูต้องศึกษาแนวทางในการวัดและประเมินผล

การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดครูไปอบรมตามหน่วยงานต่าง นำวิทยากรมาฝึกอบรมให้กับเด็กนักเรียนและครู

ห้องเรียน&เทคโนโลยี

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียน มีห้องเรียนที่ทันสมัย และมีเทคโนโลยีให้ใช้อย่างครบถ้วน

หลักสูตรห้องเรียนอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ทำความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

แผนกมัธยมยินดีต้อนรับ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื้นฐานพุทธศักราช 2551เป็นหลัก โดยเน้นการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างเข้มข้น โดยจัดการเรียนการสอนใน วิชาภาษาอังกฤษด้วยครูต่างชาติเจ้าของภาษา เน้นพัฒนาทักษะทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และเพิ่มเติมด้วยวิชาเสริมของโรงเรียน ได้แก่ Computer, Math, Social, Science, Physical Education, Health.

หลักสูตร Intensive English Program

กลุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

กิจกรรม/ข่าวสาร Update

15 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมแ่เทียนจำนำพรรษา โดยจัดกิจกรรมเดินแห่มอบเทียนไปยัง วัดดอนสะแก วัดละหาร และวัดลาดปลาดุก

9 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ ลานเวที อาคารเซนต์ปีเตอร์

1 กรกฎาคม 2562

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ ณ ลาน อาคารเซนต์ปีเตอร์

26 มิถุนายน 2562

กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมวันสุนภรภู่ให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการรำลึกครุกวีเอกของไทย

26 มิถุนายน 2562

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมเดินเดินรณรงค์ภายในหมู่บ้านบัวทอง แจกใบปลิว แผ่นพับให้ความรู้

13 มิถุนายน 2562

กิจกรรมไหว้ครู

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นเรียน

12 มิถุนายน 2562

กิจกรรมทำพานไหว้ครู

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมให้นักเรียนทำพานนำดอกไม้ ธูป เทียน มาจัดประดับพานตามระดับชั้น และประกวดแข่งขันในโรงเรียน

11-12 มิถุนายน 2562

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดให้มีการฉีควัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับนักเรียน บุคคลากร ในโรงเรียน เป็นประจำทุกปี

3 มิถุนายน 2562

พิธีเฉลิมพระเกียรติ

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

28 พฤษภาคม 2562

พิธีมอบรางวัลเรียนดีพี่ ม ปลาย

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีจัดพิธีมอบรางวัลเรียนดี ผลสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ เวทีบริเวณ อาคารเซนต์ปีเตอร์

24 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมรับน้องระดับชั้นมัธยม

โรงเรียนกสิรธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมรับน้อง เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ได้สร้างความสัมพันธ์กับกับนักเรียนเก่าและใหม่

21-23 พฤษภาคม 2562

โครงการฝึกซ้อมกรณีนักเรียนติดอยู่ในรถ

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมกรณีนักเรียนติดอยู่ในรถ เพื่อเป็นการป้องการความปลอดภัยให้กับนักเรียนขึ้นรถรับส่งนักเรียน

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

ผู้ประสบความสำเร็จ คือ ผู้มีใจใฝ่เรียน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขพลานามัยสมบูรณ์ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ขอแนะนำ

คุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

STUDENTS LIFE

Separated they live in. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country

Arts Lesson

Class time: 9:00am - 10am

Separated they live in. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country

Language Lesson

Class time: 9:00am - 10am

Separated they live in. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country

Music Lesson

Class time: 9:00am - 10am

Separated they live in. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country

Sports Lesson

Class time: 9:00am - 10am

Separated they live in. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country

ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนกสิณธร ขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกท่าน

ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 110 หมู่ 6 ซอย 24/8 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ประมวลภาพ กิจกรรม

Separated they live in. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country

ปีการศึกษา

2562 / 2

Read More

ปีการศึกษา

2562 / 1

Read More

ปีการศึกษา

2561 / 2

Read More

ปีการศึกษา

2561 / 1

Read More