โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 110 ม.6 ถนนกาญจนาภิเษก 11110
webmaster@kasintorn.ac.th
02-925-3681-4

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์พัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ ซึ่งเกิดจากนักเรียนได้รับประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูต้องศึกษาแนวทางในการวัดและประเมินผล

การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดครูไปอบรมตามหน่วยงานต่าง นำวิทยากรมาฝึกอบรมให้กับเด็กนักเรียนและครู

ห้องเรียน&เทคโนโลยี

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียน มีห้องเรียนที่ทันสมัย และมีเทคโนโลยีให้ใช้อย่างครบถ้วน

หลักสูตรห้องเรียนอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ทำความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

แผนกมัธยมยินดีต้อนรับ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื้นฐานพุทธศักราช 2551เป็นหลัก โดยเน้นการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างเข้มข้น โดยจัดการเรียนการสอนใน วิชาภาษาอังกฤษด้วยครูต่างชาติเจ้าของภาษา เน้นพัฒนาทักษะทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และเพิ่มเติมด้วยวิชาเสริมของโรงเรียน ได้แก่ Computer, Math, Social, Science, Physical Education, Health.

หลักสูตร Intensive English Program

กลุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

กิจกรรม/ข่าวสาร Update

30 ตุลาคม 2562

กิจกรรม KSP EXTRA SHOW

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมการแสดง KSP EXTRA SHOW ให่กับนักเรียนที่เรียนในช่วง EXTRA COURSE

30 ตุลาคม 2562

พิธีมอบเกียรติบัตร Extra Course

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดพิธีมอบพิธีมอบเกียรติบัตร Extra Course ให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่ง และ รางวัลเรียนดี

15-16 ตุลาคม 2562

ทัศนศึกษา​ (EGAT​ Leaning​ Center)​

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นำนักเรียน Extra Course ไปทัศนศึกษา​ (EGAT​ Leaning​ Center)

19 กันยายน 2562

กิจกรรมดนตรีช่วงพักกลางวัน

รงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมดนตรีช่วงพักกลางวัน ให้กับนีกเรียนทุกระดับชั้น ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถบนเวที

19 กันยายน 2562

โครงการฟุตบอล7คน K-LEAGUE 2019

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมโครงการฟุตบอล7คน K-LEAGUE 2019 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยม เพื่อเป็นการต่อต้านยาเสพติด

18 กันยายน 2562

พิธีมอบรางวัล Fluent English Project

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัด พิธีมอบรางวัล Fluent English Project ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยม ณ บริเวณ อาคาร ยาโกเบ

10 กันยายน 2562

พิธีมอบรางวัลผลการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1/2562

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จั พิธีมอบรางวัลผลการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1/2562 ให้กับนักเรียนที่เรียนดี ณ บริเวณ เวทีอาคารเซนต์ปีเตอร์

10 กันยายน 2562

การเขียนภาพ 3 มิติ โดย อ.สุเทพ จันทน

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมอบรม การเขียนภาพ 3 มิติ โดย อ.สุเทพ จันทน ให้กับนักเรียนระดับมัธยม

5 กันยายน 2562

โครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อการป้องกันอุบัติภัย

16 สิงหาคม 2562

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าซุ้มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

14 สิงหาคม 2562

กิจกรรมหน่วยงานภายนอก Clean & Clear

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมหน่วยงานภายนอก Clean & Clear ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ บริเวณ อาคารเซนต์ปีเตอร์

9 สิงหาคม 2562

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติให้กับนักเรียน เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

ผู้ประสบความสำเร็จ คือ ผู้มีใจใฝ่เรียน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขพลานามัยสมบูรณ์ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ขอแนะนำ

คุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

STUDENTS LIFE

Separated they live in. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country

Arts Lesson

Class time: 9:00am - 10am

Separated they live in. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country

Language Lesson

Class time: 9:00am - 10am

Separated they live in. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country

Music Lesson

Class time: 9:00am - 10am

Separated they live in. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country

Sports Lesson

Class time: 9:00am - 10am

Separated they live in. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country

ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนกสิณธร ขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกท่าน

ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 110 หมู่ 6 ซอย 24/8 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ประมวลภาพ กิจกรรม

Separated they live in. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country

ปีการศึกษา

2562 / 2

Read More

ปีการศึกษา

2562 / 1

Read More

ปีการศึกษา

2561 / 2

Read More

ปีการศึกษา

2561 / 1

Read More