Secondary Level

แผนกมัธยมยินดีต้อนรับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ห้องเรียน&เทคโนโลยี

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียน มีห้องเรียนที่ทันสมัย และมีเทคโนโลยีให้ใช้อย่างครบถ้วน

โครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โดยความร่วมมือกับ สสวท. หลักสูตรเข้มข้นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Genius in Sciences and Mathematics (GSM) เรียนเสริมด้วยเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ทักษะของความเป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัยในอนาคต (ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นปีที่ผ่านมา ภาคเรียนที่ 1 และ 2 รวมกับผลการเรียนปีปัจจุบัน ภาคเรียนที่ 1 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 (รับจำนวนจำกัด) หรือมีผลการเรียนอื่น ๆ โดดเด่น) เรียนเนื้อหาแบบเข้มข้น ในวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเนื้อหาวิชาเสริมของ สสวท.

NEWS

กิจกรรมทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้พานักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยม 1-3 และ Gr.4-9 เข้าร่วมชม งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่15,17 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและยังสามารถทำให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมทัศนศึกษา K-Engineering World Tour and Workshop 2023

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้พานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ Gr.10-12 เข้าร่วมชม งาน K-Engineering World Tour and Workshop 2023 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้นอกสถานที่และนำความรู้เพื่อไปต่อยอด ในการเลือกแผนการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ตนเองสนใจได้

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาสแต็ค กีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการการทำงานของประสาทสัมผัส การคิดอย่างเป็นระบบการเสริมสร้างสมาธิ การควบคุมอารมณ์ และช่วยเสริมสร้างนิสัยการยอมรับตัวเองและสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมแนะแนวเข้ามหาวิทยาลัย

งานกิจกรรมแนะแนวเข้ามหาวิทยาลัยในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย และเทคนิคต่างๆในการจัดทำ Portfolio โดยในครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยชั้นนำ 4 มหาวิทยาลัยมาให้ความรู้แก่นักเรียน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยดุสิตธานี และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก ทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีต่างๆมากมาย

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้จัดกิจกรรมถวายพระชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ ระลึกถึงพระคุณของแม่ ที่ได้เลี้ยงดูลูกมาจนเติบใหญ่เพื่อเป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติ

อ่านเพิ่มเติม

ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกันนับเงินทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์และผู้ปกครอง ได้นำกุญแจมาทำการไขเปิดตู้ทำบุญร่วมกัน เพื่อนับเงินทำบุญโดยมีคณณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกันนับเงินทำบุญ เพื่อนำปัจจัยและของไทยทานทั้งหมด ไปถวายวัดในชุมชนใกล้โรงเรียน เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมีเงินร่วมทำบุญทั้งสิ้น 244,808 บาท ซึ่งทางโรงเรียนได้นำเงินไปถวายวัดจำนวน 4 วัด ได้แก่ วัดละหาร 100,000 บาท, วัดดอนสะแก 64,808 บาท, วัดลาดปลาดุก 40,000 บาท และวัดมะเดื่อ 40,000 บาท ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามให้มีการสืบสานต่อไป รวมทั้งเป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้ดีงามและมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ในการนี้ทางโรงเรียนได้ถวายเทียนจำนำพรรษา และปัจจัยร่วมทั้งเครื่องไทยทานจำนวน 4 วัด ได้แก่ วัดละหาร, วัดลาดปลาดุก, วัดดอนสะแก, และวัดมะเดื่อ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝัง และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมถึงเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชนในท้องถิ่น โดยมีนักเรียนอนุบาล ประถม และมัธยมเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีตามหลักพุทธศาสนา

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เห็นความสำคัญ และเกิดความหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกานต์สินี จิระอัครพงษ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกานต์สินี จิระอัครพงษ์ นักเรียนโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทูตส่งเสริมวัฒนธรรมประจำองค์กรสภาสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประจำกรุงเทพมหานคร และได้รับตำแหน่ง Popular Vote ทูตส่งเสริมวัฒนธรรมประจำองค์กรสภาสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในวันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ

อ่านเพิ่มเติม


SOCIAL CONTACT


introduce KSP