แผนกมัธยมยินดีต้อนรับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ห้องเรียน&เทคโนโลยี

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียน มีห้องเรียนที่ทันสมัย และมีเทคโนโลยีให้ใช้อย่างครบถ้วน

หลักสูตรห้องเรียนอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ทำความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

Event

การสอบวัดความรู้ความสามารถ ในการอ่าน การเขียนภาษาไทย

การจัดกิจกรรม “Math Day Camp” เป็นการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ อีกทั้งเป็น การฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งได้แก่ การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร อีกทั้ง เป็นการพัฒนาการคิดของนักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรม ดังกล่าว โดยรูปแบบกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นไปในรูปแบบของเกม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” จัดขึ้นภายในโรงเรียนระหว่าง วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563 เพื่อรำลึกถึงพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (ร.4) การจัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การตอบคำถามจากกระบวนการคิด การแก้ปัญหาตลอดจนการร่วมมือร่วมใจในการเรียนรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้